Föreläsningar

Jag har föreläst på psykoterapeutprogram ("steg 2") på Göteborgs och Uppsalas universitet samt på Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi i Stockholm om KBT vid bipolärt syndrom och beteendeaktivering vid depression. På grundläggande psykoterapiutbildning ("steg 1") har jag föreläst på f.d. Center för Cognitiv Psykoterapi och Utbildning i Göteborg och på Anna Ehnvall KBT Kompetens samt inom Psykiatrin i Region Halland  i ett flertal ämnen, v g se nedan. Har även föreläst på psykologprogrammet på Linköpings universitet om KBT vid bipolärt syndrom. Tonvikten i mina föreläsningar ligger på praktiska tekniker och kliniska färdigheter. För närvarande erbjuder jag nedanstående föreläsningar. Jag kan också skräddarsy en föreläsning utifrån dina behov.

 

NYTT: Diagnostik och utredning vid bipolärt syndrom

I föreläsningen fokuserar jag på DSM 5 och ger konkreta rekommendationer för den svåra differentialdiagnostiken med f.f.a. Adhd och emotionell instabil personlighetssyndrom. Jag går igenom etiologi och sjukdomsförlopp, reflekterar över det s.k. bipolära spektrat och presenterar kliniska situationer där det finns misstankar om bipolär sjukdom. Dessutom gör jag en noggrann genomgång av skattningsskalor, kliniska intervjuer, komorbiditet, bedömning av funktionsnivå och prototypal diagnostik. Med hjälp av fallexempel, videoinslag och övningar diskuterar deltagarna den diagnostiska processen i sin kliniska verksamhet. 

Här kan du läsa utvärderingen (pdf)  från föreläsningen jag höll för psykologgruppen på SÄS i Borås.

Föreläsningslängd: 6 tim (heldag)

KBT vid bipolärt syndrom

Den teoretiska delen omfattar bl.a. diagnostik, inkl. differentialdiagnostik, samsjuklighet och sjukdomsförlopp. I den praktiska delen visar jag hur man använder sig av beteendeterapeutiska och kognitiva tekniker samt hur man kan arbeta terapeutiskt med patientens individuella varningssignaler vid en försämring. Praktiska övningar ingår i föreläsningen.

Föreläsningslängd: 3 tim (halvdag) på "steg 1".

6 tim (heldag) på "steg 2" nivå med fördjupning i aktuella psykologiska behandlingar som mindfulness och imagery vid bipolärt syndrom, forskningsläget och KBT för barn och ungdomar.

Kursutvärdering (pdf)

Beteendeaktivering vid depression

I föreläsningen fokuserar jag på inlärningsteorier och på hur man kan upptäcka och börja förändra depressiva beteendemönster med hjälp av specifika tekniker. Jag går igenom hur man använder beteendestrategier för att minska undvikande och grubblande. Teori varvas med praktiska övningar.

Föreläsningslängd: 3 tim (halvdag) på "steg 1". 6 tim (heldag) på "steg 2" nivå.

Kursutvärdering (pdf)

Introduktion till KBT vid ångestsyndrom

I föreläsningen presenterar jag en generell modell för KBT vid ångest, går in på upprätthållande faktorer utifrån inlärningsteorier och annan psykologisk forskning samt diskuterar likheter och skillnader vid olika ångestdiagnoser. Deltagarna lär sig om ofta förekommande "terapeutfällor" och hur man kan hantera dem genom att följa specifika behandlingsprinciper. Slutligen tar jag upp olika former av undvikandebeteenden och säkerhetsbeteenden.

Föreläsningslängd: 3 tim (halvdag)

Introduktion till mindfulness

Vad är mindfulness och vilket syfte kan man ha för att träna sig i mindfulness? Finns det risker? Hur kan man odla acceptans och medkänsla som ett förhållningssätt i livet i mötet med olika svårigheter? Hur används mindfulness för att lindra psykisk ohälsa? I föreläsningen går jag in på bl.a. dessa frågor och håller i några korta mindfulnessövningar eftersom mindfulness är en upplevelsebaserad metod.

Föreläsningslängd: 90 min

Inlärningsteorier

Inlärningsteorier utgör grunden för beteendeanalys (separat föreläsning, v g se nedan). Jag går noggrannt igenom respondent och operant inlärning samt deras kombination i tvåfaktors-inlärningsmodellen. I kliniska exempel och övningar lär sig deltagarna den praktiska tillämpningen av teorierna. Jag avslutar med en kort presentation av modellinlärning.    

Föreläsningslängd: 3 tim (halvdag)

Beteendeanalys

Denna föreläsning bygger på ovan beskrivna föreläsning om Inlärningsteorier. Jag går igenom följande fem steg i beteendeanalysen: formulera problem i beteendetermer, samla in data, göra funktionella analyser, välja målsättning och kartlägga resurser samt eventuella hinder. Deltagarna övar praktiskt på alla steg.   

Föreläsningslängd: 3 tim (halvdag)

Exponering

Exponering är en av de viktigaste terapeutiska teknikerna i KBT. I föreläsningen diskuterar jag verkningsmekanismer, tillämpningsområden och vetenskapligt stöd för exponering. Jag tar upp olika sätt att exponera, hur man planerar och genomför exponeringar steg för steg samt vad som är viktigt att tänka på när man involverar anhöriga. Avslutningsvis ger jag tips på hur man kan maximera effekten av sina exponeringar.

Föreläsningslängd: 3 tim (halvdag)

Beteendeexperiment

För att utmana dysfunktionella kognitioner i KBT är beteendeexperiment det främsta terapeutiska verktyget. Jag går igenom olika typer av beteendeexperiment och hur man använder dessa för olika nivåer av kognitioner (automatiska tankar, villkorade antaganden, grundantaganden). Kliniska exempel utifrån olika diagnoser diskuteras och deltagarna övar på att planera beteendeexperiment steg för steg. Skillnader och likheter mellan exponering och beteendeexperiment presenteras.    

Föreläsningslängd: 3 tim (halvdag)

KBT vid stress och utmattning

I föreläsningen presenterar jag en modell för stress där man skiljer mellan stressorer, stressresponser och stressymtom. Jag diskuterar möjliga orsaker och förklaringsmodeller för utmattning. Huvuddelen av föreläsningen handlar om vilka KBT behandlingsmetoder (bl.a. aktivering, tillämpad avslappning, mindfulness, beteendeexperiment mm.) man kan använda vid denna problematik och hur man behöver anpassa dem.   

Föreläsningslängd: 3 tim (halvdag)

KBT vid paniksyndrom

Föreläsningen är uppdelad i två delar. I introduktionsdelen går jag igenom bl.a. diagnoskriterier, KBT-modellen och psykoedukation. I delen om behandling fokuserar jag på hur man kan arbeta terapeutiskt med andningstekniker, exponeringar (interoceptiva och i naturlig miljö) och olika sätt att utmana dysfunktionella kognitioner.

Föreläsningslängd: 3 tim (halvdag)