Orienteringskurs i KBT

I samarbete med Anna Ehnvall KBT Kompetens, Peter Jacobsson och Markus Andersson erbjuder Tadeusz Jarawka KBT Konsult en orienteringskurs i KBT. Hittills har vi hållit i 8 orienteringsutbildningar, 6 för heldygnsvården inom psykiatrin i Region Halland, en för Rehabiliteringskliniken på Region Halland och en för Socialförvaltningen i Kungälvs kommun.    

Uppdragsutbildning

”Orienteringsutbildning i Kognitiva och beteendeinriktade terapier, KBT”

Lärandemål:

Genom utbildningen ska deltagarna tillägna sig en grundförståelse av kognitiva och inlärningspsykologiska teorier och kunna använda sig av ett förhållningssätt utifrån KBT som präglas av empati och respekt.

Deltagarna ska i sitt behandlingsarbete med patienten få en bättre förståelse för hur känslor, tankar, beteenden och fysiologiska reaktioner interagerar. De får konkreta redskap till att kunna hjälpa patienten att hantera svåra känslor som rädsla, ilska, sorg och skam, och att förändra beteenden och tankesätt.  

Innehåll:

Dag 1: Kognitioner, konceptualisering utifrån KBT – Peter Jacobsson

Dag 2: Inlärningspsykologi, validering, känslans funktion – Markus Andersson

Dag 3: Neurovetenskap, suicidalitet – Anna Ehnvall

Dag 4: Beteendeaktivering vid depression, mindfulness, KBT vid ångest – Tadeusz Jarawka

Dag 5: Integrering av utbildningen – hålls av två kursledare

Målgrupp:

Personal i människovårdande yrken som inte har gått någon kurs i KBT tidigare eller som önskar en uppdatering på sina kunskaper och som är intresserad av att använda ett förhållningssätt utifrån KBT i sitt patientarbete.

Omfattning:

5 dagar, kl. 9:00 till 16:00, en dag i veckan under fem veckor

Undervisningsform:

Föreläsningar, grupparbeten och hemuppgifter.

Examination och intyg:

För att bli godkänd krävs 80% närvaro. Intyg kommer att utfärdas efter utbildningen.

Kurslitteratur och handouts:

Kurslitteratur ”Psykologisk coaching – för varaktig förändring” av Kristina Gyllensten, Astrid Palm Beskow, Stephen Palmer (inbunden, Natur & Kultur, 2011) ingår.

Alla deltagare får handouts vid varje föreläsningstillfälle.

Utvärdering:

Utvärdering sker efter varje föreläsningsdag. Därutöver utvärderas kursen i sin helhet i slutet av integreringsdagen.

Utvärdering av tidigare orienteringsutbildningar:

Vi har hållit i 6 orienteringsutbildningar och utbildat 150 anställda inom heldygnsvården i psykiatrin i Region Halland. Utvärderingar var genomgående mycket positiva. I snitt har 9 av 10 deltagare tyckt att utbildningsnivån var lämplig och att innehållet i utbildningen var användbar eller mycket användbar i deras arbetsvardag. Några kommentarer:

”Pedagogiskt och lättförståeligt”

”Tack för er entusiasm under kursen”

”Mycket duktiga och erfarna föreläsare med humor”

”Lätt att använda sig av kursinnehållet i samtal med patienter”

Anna Ehnvall, Markus Andersson och Tadeusz Jarawka kommer från och med september 2014 genomföra en tretermins grundläggande psykoterapiutbildning (f d ”steg 1”) i KBT motsvarande 45 hp i Region Halland.

 

Kursledare på Orienteringsutbildningen i KBT

Bild Anna

Anna Ehnvall är leg. läkare, specialist i psykiatri, leg. psykoterapeut med kognitiv inriktning, handledare och lärarutbildad i KBT, med dr knuten till Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet. Anna handleder och utbildar i KBT och har varit rektor för Psykoterapeutprogram (så kallad ”steg 2”) i KBT samt ansvarig för Handledarutbildning vid Center för Cognitiv Psykoterapi och Utbildning. Anna är nu även ansvarig för en grundläggande psykoterapiutbildning (f d ”steg 1”) i KBT i Göteborg samt en inom Region Hallands psykiatri. Anna är även ansvarig för två Handledarutbildningar i KBT i samarbete med Oxford Cognitive Therapy Centre och Astrid Palm-Beskow. Har en kombinerad klinik – forskartjänst vid Vuxenpsykiatriska mottagningen i Varberg och bedriver olika former av kognitiv och beteendeinriktad behandlingsforskning för patienter med svårbehandlad depression.  Är medförfattare till boken ’ Suicidalitetens språk’ och ’Suicidalitet som problemlösning, olyckshändelse och trauma’ (Studentlitteratur, 2005 respektive 2013) samt till ’Psykologisk coaching’, (Natur och Kultur 2011). För mer information v g se Annas hemsida (www.ehnvallkbtkompetens.se)

Bild Peter

Peter Jacobsson är leg. psykolog och leg. psykoterapeut med kognitiv och beteendeterapeutisk inriktning. Han delar sin kliniska verksamhet på Vuxenpsykiatriska mottagningen i Varberg med en tjänst som verksamhetsutvecklare för öppenvården i vuxenpsykiatrin med särskild inriktning mot den kliniska verksamheten. Peter bedriver kliniskt fokuserad forskning inom framförallt ADHD, men har också deltagit i forskningsprojekt med mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBCT). Han är kursansvarig för momentet neurovetenskap för en legitimationsutbildning för psykoterapeuter. Peter föreläser även om depression, suicidalitet, ADHD och autismspektrumstörningar utifrån ett KBT inriktat behandlingsperspektiv på samma institution. Peter är en flitigt anlitad föreläsare såväl internt inom Region Halland som externt framförallt med ämnen som diagnostik och ADHD. Han har också översatt flera skattningsskalor och instrument som används inom psykiatrin och i utbildningssammanhang, bland annat Cognitive Therapy Scale, revised (CTS-R).

Bild Markus

Markus Andersson är leg. psykolog, leg. psykoterapeut med kognitiv och beteendeterapeutisk inriktning, doktorand medicinska fakulteten i Lund och har en kombinerad klinik – forskartjänst vid barn och ungdomspsykiatriska mottagningen i Varberg där han bland annat arbetar med behandling av ungdomar med ångest, depression och självdestruktivitet. Hans forskning syftar till att hitta metoder för att förbättra den diagnostiska bedömningen av barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Han är också knuten till en forskargrupp vid psykologiska institutionen i Göteborg som bland annat undersöker vilka faktorer som påverkar behandlingsutfall för barn med ADHD. Han är Medicinskt ledningsansvarig för intagningsenheten till barn- och ungdomspsykiatrin i Halland. Markus arbetar vidare med att anordna utbildningar, handleda och föreläsa om KBT, utvärdering av psykiatrisk vård och om diagnostik och bedömning. Han är studierektor för en grundläggande psykoterapiutbildning (f d ”steg 1”) i KBT inom Region Hallands psykiatri. Markus är kopplad till ett projekt som syftar till att utbilda kring och implementera de nationella riktlinjerna för depressionsbehandling av unga. Han driver och är svensk support för det datorbaserade barnpsykatriska bedömningsinstrumentet BCFPI.

Tadeusz Jarawka

Tadeusz Jarawka är leg. psykolog och leg. psykoterapeut med kognitiv och beteendeterapeutisk inriktning. Tadeusz jobbar som kliniker på Vuxenpsykiatrin i Region Halland men driver också Tadeusz Jarawka KBT Konsult. Han har föreläst på grundläggande psykoterapiutbildningen i KBT på f.d. Center för Cognitiv Psykoterapi och Utbildning i Göteborg och på orienteringsutbildningar i KBT inom Region Halland. Han är studierektor för en grundläggande psykoterapiutbildning (f d ”steg 1”) i KBT inom Region Hallands psykiatri. Redan under sina psykologistudier har han medverkat i forskning som forskningsassistent och intresset har följt med in i arbetslivet i psykiatrin. Tadeusz är delaktig i två forskningsstudier om beteendeaktivering och om mindfulness-baserad kognitiv terapi vid svårbehandlad depression under ledningen av Anna Ehnvall. Tadeusz engagerar sig ideellt och är ledamot i riksstyrelsen för Svenska föreningen för KBT (www.sfkbt.se) samt styrelsemedlem i organisationskommittén för European Association for Behavioural and Cognitive Therapies årskongress i Stockholm 2016 (www.eabct2016.org). För mer information v g och se Tadeuszs hemsida (www.tadeuszkbt.se).